Πολιτική
Ασφάλειας Τροφίμων

Στόχος της επιχείρησης είναι να ταξιδεύει τους πελάτες της στον κόσμο του καφέ. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία αναγνωρίζει το καθήκον της για τη διαχείριση της ασφάλειας των προϊόντων της στα τμήματα που εμπλέκονται με την παραγωγή και διάθεσή τους.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

 • Η πλήρης συμμόρφωση των τμημάτων με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα.
 • Ο χειρισμός των τροφίμων να γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι.

 • Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα τμήματα να λειτουργούν βάσει της παρούσας πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, η οποία συνίσταται στο:

 • να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
 • να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 • να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα
 • να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας
 • να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 • να υποστηρίζονται τα στελέχη για να ασκούν ηγετικό ρόλο στους τομείς υπευθυνότητας τους που σχετίζονται με το σύστημα
 • να διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές, τους πελάτες μας αλλά και τις αρχές, καθώς και στο εσωτερικό της εταιρείας
 • να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία
 • να στοχεύει στη διαρκή βελτίωση

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι για τα προϊόντα που προσφέρουμε.

Ο εκπρόσωπος Διοίκησης
Βασίλης Αρνάκης